четвъртък, 25 октомври 2012 г.

Шест семейства очакват своите приемни деца в РакитовоПРОЕКТ BG051PO001-5.2.11-0001-C0001
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз20 кандидати за приемни родители са подали заявления в Община Ракитово по проект «И аз имам семейство». Проектът стартира януари 2012 г. и е по ОП «Развитие на човешки ресурси» , съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Кандидатите са участвали в 36 часово базово обучение и 24 часово надграждащо обучение по утвърдена от МТСП програма. В обучението са включени теми като «Въведение в приемната грижа», «Връзки и раздели», «Подкрепа на позитивното поведение», «Посрещане на детето», «Осигуряване на сигурност и безопасност на децата. Професионализация», «Предучилищно и ранно детство», «Пубертет и юношество», «Приемната грижа на едно дете с увреждане, не е ли прекалено трудно това?».  За приемните родители са били подготвени филми, презентации, ролеви игри, казуси, дискусии, свързани с практическата част на обучението, чиято цел е кандидат приемните родители по-добре да разберат същността и целите на социалната услуга приемна грижа и да прилагат адекватно наученото, да придобият умения за анализиране на ситуации, в които детето проявява „проблемно поведение”, да формират и развият чувствителност към проявите на душевно страдание на детето, да се формират положителни нагласи към децата с увреждания. На преминалите курса на обучение са връчени удостоверения. Към настоящия момент има утвърдени от Комисията по приемна грижа 6 кандидати за приемни родители.
Проект „И аз имам семейство” се изпълнява от община Ракитово  и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
.