четвъртък, 28 февруари 2013 г.

Първа конференция по проект „Помощ в дома” в Ракитово 
     Първа конференция по проект „Помощ в дома” се проведе на 28 февруари в заседателната зала на Община Ракитово.  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и е на стойност  228 069,18 лв. безвъзмездно финансиране. Срокът на предоставяне на услугата е 12 месеца.

    Целта на проекта е подобряване качеството на живот и подкрепа за социално включване на хора в нужда, като се разшири обемът и се повиши качеството на социалните услуги в общността. Това ще се случи чрез създаване на Звено за услуги в домашна среда насочена към осигуряване на почасова помощ в ежедневието и подкрепа за социално включване в община Ракитово. Ще бъдат обхванати 50 души в неравностойно положение и 46 безработни лица –доставчици на социални услуги. На 14 февруари изтече четиринадесетдневният срок, в който кандидадите за доставчици на услугата, за екип на звеното и за потребители, имаха възможност да подадат заявления. Документите на последните са предоставени за компетентна оценка на потребностите от Дирекция Социално подпомагане-Ракитово. Сформирана е комисия от кмета на общината за оценка и подбор на преките доставчици на услугите личен аиситент, социален асистент и домашен помощник, както и за екипа на новосформираното звено – технически сътрудник и координатор. На 25 февруари са проведени интервютата с кандидадите за преки доставчици ( общо 68 лица) и за екипно звено (3-ма души). На 1-ви март ще бъде ясен окончателният списък с одобрените, който ще бъде качен на сайта на Общината http://rakitovo.info/  и изнесен на информационното табло в административната сграда на Община Ракитово.

    Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на   Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документите се носи от Община Ракитово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Агенция социално подпомагане.

сряда, 27 февруари 2013 г.

Kонференция по проект "Помощ в дома"ESF_logo_gray


ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.04

„ Помощ в дома”с Регистрационен BG051PO001-5.1.04-0011-С0001

Наименование на Проекта Помощ в домашна среда

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз  Kонференция 

по проект „Помощ в дома”
ще се проведе на 28 февруари
от 09:30 часа
в залата на Общински съвет-Ракитово

Екипът на проекта ще представи целите, дейностите,
целевата група, очакваните резултати,
финансовата подкрепа и финансиращите органи 
3 март в РакитовоЗаповядайте 

на тържествено честване 

на


Националния празник на Рeпублика България - 3 март

и 135 години от Освобождението на България от турско робство


на 3 март, неделя, 
от 10:00 часа пред  читалище  ”Будилник”


С участието на Градски духов оркестър и

ученици от СОУ "Св. Кл. Охридски".