петък, 1 февруари 2013 г.

Общината стартира проект "Помощ в дома"ПРОЕКТ BG051PO001-5,1,04
„ Помощ в дома”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


    Община Ракитово стартира изпълнението на проект „Помощ в дома”, на стойност 228 069,18 лв. безвъзмездно финансиране. Проектът е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Ще бъдат обхванати 50 души в неравностойно положение, плюс 46 безработни лица –доставчици на социални услуги.  На сайта на общината ( http://rakitovo.info/), както и на информационните табла в трите населени места е изнесена  информацията за проекта и поканите:
  - за набиране на доставчици на услугите ,,Социален асистент” , ,,Домашен помощник” и „Личен асистент”;  - за кандидати, които могат да ползват социалните услуги чрез дейност ,,Социален асистент” , ,,Домашен помощник” и „Личен асистент”   -  за формиране на екип за управление на новосъздането звено за услуги в домашна среда (Координатор  звено и Технически  Сътрудник  звено).
Срокът за подаване на молбите е от 04.02.2013год. до 15.02.2013год. във фронт офис на общината, ул. „Иван Клинчаров” №57, гр. Ракитово, община Ракитово. За повече информация - ръководител на проекта е зам.-кметът Тодор Тодоров.