понеделник, 30 ноември 2015 г.

ДТС „Силивряк“ на 4-то място на фестивала " Тракийска броеница "
    Талантливите малки танцьори от ДТС „Силивряк“ с ръководител Светлана Стоева станаха четвърти на фестивала " Тракийска броеница", който се проведе на 28-ми ноември в  Пазарджик. От 46 състава, без възрастова категория, децата на Ракитово грабнаха четвърто място и изправиха присъстващите на крака, похвали се заслужено сърцатата ръководителка. Фестивалът се провежда за седма поредна година, като тази година участниците са били близо 1200.  Това  е поредно отличие за децата, които вече три години продължават  да радват всяка публика, пред която се представят.

ОБЩИНА РАКИТОВО РАБОТИ ПО ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА"
     
Община Ракитово като партньор на АСП, и Споразумение № BG05-1309-1/24.03.2015 г.   изпълнява Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа", по Процедура за директно представяне на безвъзмездна финансова помощ №2014BG05M9OP001-2.2015.001 «Нови алтернативи» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020.
Дейностите по проекта предвиждат предоставяне на услугата «Личен асистент» като целта е подобряване достъпа не само до социални, но и до здравни услуги на хората с увреждания.
    Заявления от кандидат-потребителите на услугата „личен асистент" по Проект „Нови възможности за грижа" се приемаха от 27 март 2015 г. до 9 април 2015 г. включително.
   Към заявлението по образец и задължителното приложение към него се прилагаха следните документи:
- документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);
- документ за самоличност на законния представител - родител, настойник, попечител (за справка);
експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);
удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие). 

   В рамките на проекта се извърши оценка на потребностите на подалите заявления лица с увреждания, въз основа на която ще се формира индивидуален бюджет за ползване на услугата и ще се извърши подбор на най-нуждаещите се потребители.    Индивидуалните оценки на потребностите на кандидат-потребителите на услугата „Личен асистент" се извършиха в дома им от служители на дирекциите „Социално подпомагане".
   Лицата, които желаят да бъдат лични асистенти подават заявление в общината (района) в същия срок - от 27 март 2015 г. до 9 април 2015 г. включително. Кандидатите вписват в заявлението си и предпочитанията си за работа с конкретен потребител или потребители.
   Към заявлението се прилагат следните документи:
- документ за самоличност (за справка);
- автобиография;
- документи за придобитата образователна степен и съотносима за длъжността „личен асистент" квалификация;
- служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
- служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);
- пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
- копие от удостоверение за преминато обучение по операция „Алтернативи" по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г.»
    За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и са:
- безработни лица;
- трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
- неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.
   Проект „Нови възможности за грижа" по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови алтернативи" по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020» стартира изпълнението си на 18 март т.г. Общата стойност на Проекта възлиза на 64 966 534,16 лева и се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране.
   Проектът се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане АСП чрез Главна дирекция „Социално подпомагане". Партньори по Проекта са всичките 265 общини, като на територията на Столична община ще се изпълнява от 23 района. Проектът е с продължителност 13 месеца, а срокът на предоставяне на социалната услуга „личен асистент" - до 10 месеца. Индикативният брой потребители на услугата е 12 000.
   Основна цел на проекта е превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване.
   Целеви групи са:
Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
Семейства на деца, с увреждания;
Самотно живеещи тежко болни лица. 
Индивидуалната оценка на потребностите на кандидат-потребителите се извършва в дома им от служители на Дирекция «Социално подпомагане» гр.Ракитово.
Образец на заявление и подробна информация може да получите в община Ракитово, както и на телефон 0889 66 05 90 – администратор на проекта.  
За въпроси се обръщайте към г- жа Баева –администратор Проект  - І етаж.; тел.:03542 /20-44, e-mail ;rakitovo@abv.bg.
  Съгласно подписаното Партньорско споразумение за предоставяне на социалната услуга „Личен асистент" на общинско ниво са определени 3600 часа месечно.
  За ефективното управление и успешното реализиране на Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа" със заповед на кмета на Община Ракитово  беше сформиран екип за организация и управление на Проекта на общинско ниво състоящ се от Администратор  Проект и Счетоводител.
За периода от 27.03.2015 г. до 09.04.2015 г. в Общината са подадени 133 заявления от кандидат-потребители и 117 заявления от кандидати за лични асистенти, които бяха разгледани от сформираните комисии за оценка и класиране на личните асистенти и за класиране на кандидат-потребители.
По Проект „Нови възможности за грижа" 49 кандидати за лични асистенти преминаха въвеждащо обучение, а на дата 04.09.2015 година 30 броя лични асистенти преминаха поддържащо обучение
     Реалното предоставяне на услугата започна на 21.05.2015 г., като към  30.11.2015 г. услугата „Личен асистент" , потребителите са 32 на брой от които 4 броя деца,обслужвани от 31 броя преки доставчици на услугата..Първоначално се сключиха 33 броя Договори за услуга .В хода на проекта са обслужени  общо  37 потребители на територията на всички населени места в община Ракитово от 38 лични асистенти.
За включване в дейностите за ползване на услугата „Личен асистент" по Проект „Нови възможности за грижа" има още много кандидат-потребители, отговарящи на определената целева група (хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване; семейства на деца с увреждания; самотно живеещи тежко болни лица) включени в списъка на чакащите. Създадена е банка с обучени лични асистенти, които в случай на необходимост ще бъдат назначени на работа.    


Този публикация е създаден в рамките на Проект №2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа" по Процедура за директно представяне на безвъзмездна финансова помощ №2014BG05M9OP001-2.2015.001 «Нови алтернативи» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Oбщина Ракитово  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Публично обсъждане на Бюджет 2016 г. на Община Ракитово
При голям интерес протече публичното обсъждане на Бюджет 2016 г. , което се проведе в залата на Общински съвет-Ракитово днес. Публикуваме доклада, който изнесе новото ръководство пред обществеността.

Предложеният  проект  за бюджет на община Ракитово за 2016 година е разработен в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, проекто закона за държавния бюджет на  Република България за 2016 г.,  Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, Актуализираната бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. на постъпленията от местни приходи и на  разходите за местни дейности, предложенията на  разпоредители с бюджет от по-ниска степен.
При разработването на проекта за бюджет за 2016 година сме се съобразили с прехвърлените от предходна година просрочени задължения; преходните остатъци с целеви характер; осигуряването на собствен ресурс за подготовката, изпълнението и  съфинансиране на общинските проекти  по Оперативните програми;  възможностите за осигуряване на средства за покриване на невъзстановими разходи  по Оперативните програми; задълженията по влезли в сила запори на общината; прогнозата за очаквания размер на нови задължения за разходи и за поемане на ангажименти за разходи.
Подготовката на съставянето на приходната част на бюджета включва:
  • Преглед на дългосрочни цели и приоритети;
  • Преглед на нормативната уредба на Общинския съвет, свързана с общинските приходи;
  • Анализ на достигнатата събираемост по отделни приходоизточници през последните три години, несъбраните приходи от предходни години и очертаните тенденции;
  • Анализ на разполагаемата общинска собственост.

Подход при формиране на приходната част:
                                                                         
-    При определяне на имуществените данъци сме взели предвид  размера на данъчните ставки в действащите наредби и решения на ОбС, достигнатата събираемост по отделни приходоизточници през последните три години, несъбраните приходи от предходни години и очертаните тенденции;
-        Постъпленията от наеми, продажба на нефинансови активи и концесии са планирани на база  сключените договори и изпълнението им през предходната година;
-        Приходите от местни такси и цени на услуги са определени на база ползватели на услугите в размери, определени с Наредба за определяне и администриране  на местните такси и цени на услуги на територията на община Ракитово.

            ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ     
                                       
 В приходната част на бюджета е заложена прогноза  за постъпления от:
            - местни данъци
            - такси
            - услуги и права, предоставяни от общината;
            - разпореждане с общинска собственост;
            - глоби и имуществени санкции;
            -  лихви и неустойки;
            - други постъпления;
            - помощи и дарения.
- бюджетни взаимоотношения с централния бюджет и с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз;
-  бюджетно салдо;
             - финансиране.

            Собствените приходи в проекта за бюджет 2016 година са в размер на 1426738 лв., в т.ч. имуществени данъци  - 307500 лв. и неданъчни приходи 1119238 лв.   В параграф 2404 „ Нетни приходи от продажба на услуги,стоки,продукция” са заложени приходи от такса млечна кухня, приходи от продажба на дървен материал и приходите, реализирани от ОП „ЦУДС”. Предвижда се промяна в методиката за изчисляване на такса смет, като предвидените приходи за общината са в размер на 215000 лв. Не са предвидени  постъпления от  продажби на нефинансови активи, тъй като няма приета  Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 година.
      Взаимоотношенията между централния бюджет и бюджета на общината за 2016 година под формата на субсидия за делегираните от държавата дейности,   трансфери за местните дейности - обща изравнителна субсидия, трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и целева субсидия за капиталови разходи, на база параметрите залажени в проекта за бюджет на РБ за 2016 г.са:

1.Обща субсидия за делегираните от държавата дейности        - 5253900 лв.
2.Обща изравнителна субсидия за местни дейности                    - 1190400 лв.
3.За зимно поддържане и снегопочистване                                    -  88800 лв.
          4.Целева субсидия за капиталови разходи                            - 287400 лв., в т.ч: 182400 лв. за изграждане и основен ремонт на местни / общински / пътища.          

            В приходната част на бюджета са  включени задълженията на общината по изплащане на главниците по дългосрочни заеми в размер на 228 х.лв. към фонд ФЛАГ. Общите задължения по заеми за 2016 г. са в размер на 277320 лв., както следва:
- по проект ”Създаване и популяризиране на културно – историческия продукт в община Ракитово, чрез адаптация на Палеонтологично находище – с. Дорково, като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост „Цепина” – главница 115593 лв., лихва – 18939 лв., такса обслужване 1200 лв.
- по проект „Създаване на европейски облик на образователната инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво местно развитие в община Ракитово”  – главница 24300 лв., лихва – 4744 лв., такса обслужване 1200 лв.
- по проект Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улична мрежа и тротоари в населени места на община Ракитово - гр. Ракитово, гр. Костандово, с. Дорково” – главница 88020 лв., лихва – 22124 лв. и такса обслужване 1200 лв.
Отчисленията  по ЗУО – 120 х.лв., свързани с осигуряване на средства за дейности по закриване и след експлоатационни грижи на депата и въвеждането на такса количество на депонирания отпадък.
За периода до 31.10.2015 година временните безлихвени заеми между държавни и местни дейности са в размер на 246105 лв.,за това в проекта за Бюджет 2016 година, тази сума е заложена със  знак „-„ в местните приходи.
Плана по прихода за 2016 година  е 8005004 лв.

По разходите:   
 В разходната част на проекта за бюджет са заложени средства за :
      - персонал;
      - издръжка;
      - лихви;
- помощи и обезщетения;
- капиталови разходи
Разходите са разработени по дейности, съгласно ЕБК и възлизат на 8005004 лв.,                                                                                       
За делегирани държавни дейности са разчетени                5523724 лв.
За общинските дейности се предвиждат  общо                   2471280 лв.
  За дофинансиране на държавни дейности 10000 лв.                                                                                                               
В рамките на общия бюджет  капиталовите разходи са        287400 лв.

Разходите за делегираните от държавата дейности ще бъдат планирани на база показателите, определени  в  проекто ЗДБРБ за 2016г. и РМС № 276/28.04.2015 г. и РМС № 853/02.11.2015 г. за приетите стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2016 г., и  преходните остатъци.
      През 2016 година издръжката на местните дейности в общината ще са  приблизително равни на тези през 2015 година. Издръжката на дейностите за реализиране на основните цели и  приоритети ще бъде затруднена, като се има предвид  и размера на просрочените задължения, които до 31.10.2015 година са  647184 лв., в т.ч. 533787 лв. за текуща издръжка и 113397 лв. за капиталови разходи. Промяната на МРЗ от 01.01.2016 год. допълнително ще утежни дейностите на общината, тъй като в заложената субсидия за местни дейности не е заложено увеличение.
Разпределението на разходите за местни дейности  по функции е както следва:

 Функция
Проект за бюджет
% спрямо общия бюджет
Общи държавни служби
606100
25
Отбрана и сигурност
5000

Образование
203000
8
Здравеопазване
10800

Социално осигуряване, подпомагане и грижи
297400
12
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство
598430
24
в т.ч капиталови разходи
287400

Почивно дело,култура и религиозни дейности
249250
10
Икономически дейности и услуги
461900
19
Разходи некласифицирани в другите дейности / лихви  и резерв /
49400
2
Всичко:
2481280
100

Инвестиционната програма, която ще се изпълнява  със средства от бюджета   възлиза на 287400  лв. като в т.ч за основен ремонт  на общински пътища 182400 лв.  Разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи  по кметства на база брой жители  без резерва  за Ракитово е 57330 лв., за Костандово 28660 лв. и за Дорково -19010 лв.
В предложения индикативен разчет за сметките за средства от Европейския съюз е направен анализ на проектите, по които общината е бенефициент и които ще се
изпълняват през 2016 година. 2016 година е началото на нов програмен период и към момента ДФЗ няма мерки, по които кандидатстваме. Изпълняваните проекти през 2016 година към националните фондове са: 
По оперативна програма „Човешки ресурси”.
-Проект  «И аз имам семейство»
- Проект «Нови възможности за грижа»
- Проект „Независим живот за гражданите в Ракитово”.