понеделник, 30 ноември 2015 г.

Публично обсъждане на Бюджет 2016 г. на Община Ракитово
При голям интерес протече публичното обсъждане на Бюджет 2016 г. , което се проведе в залата на Общински съвет-Ракитово днес. Публикуваме доклада, който изнесе новото ръководство пред обществеността.

Предложеният  проект  за бюджет на община Ракитово за 2016 година е разработен в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, проекто закона за държавния бюджет на  Република България за 2016 г.,  Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, Актуализираната бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. на постъпленията от местни приходи и на  разходите за местни дейности, предложенията на  разпоредители с бюджет от по-ниска степен.
При разработването на проекта за бюджет за 2016 година сме се съобразили с прехвърлените от предходна година просрочени задължения; преходните остатъци с целеви характер; осигуряването на собствен ресурс за подготовката, изпълнението и  съфинансиране на общинските проекти  по Оперативните програми;  възможностите за осигуряване на средства за покриване на невъзстановими разходи  по Оперативните програми; задълженията по влезли в сила запори на общината; прогнозата за очаквания размер на нови задължения за разходи и за поемане на ангажименти за разходи.
Подготовката на съставянето на приходната част на бюджета включва:
  • Преглед на дългосрочни цели и приоритети;
  • Преглед на нормативната уредба на Общинския съвет, свързана с общинските приходи;
  • Анализ на достигнатата събираемост по отделни приходоизточници през последните три години, несъбраните приходи от предходни години и очертаните тенденции;
  • Анализ на разполагаемата общинска собственост.

Подход при формиране на приходната част:
                                                                         
-    При определяне на имуществените данъци сме взели предвид  размера на данъчните ставки в действащите наредби и решения на ОбС, достигнатата събираемост по отделни приходоизточници през последните три години, несъбраните приходи от предходни години и очертаните тенденции;
-        Постъпленията от наеми, продажба на нефинансови активи и концесии са планирани на база  сключените договори и изпълнението им през предходната година;
-        Приходите от местни такси и цени на услуги са определени на база ползватели на услугите в размери, определени с Наредба за определяне и администриране  на местните такси и цени на услуги на територията на община Ракитово.

            ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ     
                                       
 В приходната част на бюджета е заложена прогноза  за постъпления от:
            - местни данъци
            - такси
            - услуги и права, предоставяни от общината;
            - разпореждане с общинска собственост;
            - глоби и имуществени санкции;
            -  лихви и неустойки;
            - други постъпления;
            - помощи и дарения.
- бюджетни взаимоотношения с централния бюджет и с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз;
-  бюджетно салдо;
             - финансиране.

            Собствените приходи в проекта за бюджет 2016 година са в размер на 1426738 лв., в т.ч. имуществени данъци  - 307500 лв. и неданъчни приходи 1119238 лв.   В параграф 2404 „ Нетни приходи от продажба на услуги,стоки,продукция” са заложени приходи от такса млечна кухня, приходи от продажба на дървен материал и приходите, реализирани от ОП „ЦУДС”. Предвижда се промяна в методиката за изчисляване на такса смет, като предвидените приходи за общината са в размер на 215000 лв. Не са предвидени  постъпления от  продажби на нефинансови активи, тъй като няма приета  Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 година.
      Взаимоотношенията между централния бюджет и бюджета на общината за 2016 година под формата на субсидия за делегираните от държавата дейности,   трансфери за местните дейности - обща изравнителна субсидия, трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и целева субсидия за капиталови разходи, на база параметрите залажени в проекта за бюджет на РБ за 2016 г.са:

1.Обща субсидия за делегираните от държавата дейности        - 5253900 лв.
2.Обща изравнителна субсидия за местни дейности                    - 1190400 лв.
3.За зимно поддържане и снегопочистване                                    -  88800 лв.
          4.Целева субсидия за капиталови разходи                            - 287400 лв., в т.ч: 182400 лв. за изграждане и основен ремонт на местни / общински / пътища.          

            В приходната част на бюджета са  включени задълженията на общината по изплащане на главниците по дългосрочни заеми в размер на 228 х.лв. към фонд ФЛАГ. Общите задължения по заеми за 2016 г. са в размер на 277320 лв., както следва:
- по проект ”Създаване и популяризиране на културно – историческия продукт в община Ракитово, чрез адаптация на Палеонтологично находище – с. Дорково, като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост „Цепина” – главница 115593 лв., лихва – 18939 лв., такса обслужване 1200 лв.
- по проект „Създаване на европейски облик на образователната инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво местно развитие в община Ракитово”  – главница 24300 лв., лихва – 4744 лв., такса обслужване 1200 лв.
- по проект Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улична мрежа и тротоари в населени места на община Ракитово - гр. Ракитово, гр. Костандово, с. Дорково” – главница 88020 лв., лихва – 22124 лв. и такса обслужване 1200 лв.
Отчисленията  по ЗУО – 120 х.лв., свързани с осигуряване на средства за дейности по закриване и след експлоатационни грижи на депата и въвеждането на такса количество на депонирания отпадък.
За периода до 31.10.2015 година временните безлихвени заеми между държавни и местни дейности са в размер на 246105 лв.,за това в проекта за Бюджет 2016 година, тази сума е заложена със  знак „-„ в местните приходи.
Плана по прихода за 2016 година  е 8005004 лв.

По разходите:   
 В разходната част на проекта за бюджет са заложени средства за :
      - персонал;
      - издръжка;
      - лихви;
- помощи и обезщетения;
- капиталови разходи
Разходите са разработени по дейности, съгласно ЕБК и възлизат на 8005004 лв.,                                                                                       
За делегирани държавни дейности са разчетени                5523724 лв.
За общинските дейности се предвиждат  общо                   2471280 лв.
  За дофинансиране на държавни дейности 10000 лв.                                                                                                               
В рамките на общия бюджет  капиталовите разходи са        287400 лв.

Разходите за делегираните от държавата дейности ще бъдат планирани на база показателите, определени  в  проекто ЗДБРБ за 2016г. и РМС № 276/28.04.2015 г. и РМС № 853/02.11.2015 г. за приетите стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2016 г., и  преходните остатъци.
      През 2016 година издръжката на местните дейности в общината ще са  приблизително равни на тези през 2015 година. Издръжката на дейностите за реализиране на основните цели и  приоритети ще бъде затруднена, като се има предвид  и размера на просрочените задължения, които до 31.10.2015 година са  647184 лв., в т.ч. 533787 лв. за текуща издръжка и 113397 лв. за капиталови разходи. Промяната на МРЗ от 01.01.2016 год. допълнително ще утежни дейностите на общината, тъй като в заложената субсидия за местни дейности не е заложено увеличение.
Разпределението на разходите за местни дейности  по функции е както следва:

 Функция
Проект за бюджет
% спрямо общия бюджет
Общи държавни служби
606100
25
Отбрана и сигурност
5000

Образование
203000
8
Здравеопазване
10800

Социално осигуряване, подпомагане и грижи
297400
12
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство
598430
24
в т.ч капиталови разходи
287400

Почивно дело,култура и религиозни дейности
249250
10
Икономически дейности и услуги
461900
19
Разходи некласифицирани в другите дейности / лихви  и резерв /
49400
2
Всичко:
2481280
100

Инвестиционната програма, която ще се изпълнява  със средства от бюджета   възлиза на 287400  лв. като в т.ч за основен ремонт  на общински пътища 182400 лв.  Разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи  по кметства на база брой жители  без резерва  за Ракитово е 57330 лв., за Костандово 28660 лв. и за Дорково -19010 лв.
В предложения индикативен разчет за сметките за средства от Европейския съюз е направен анализ на проектите, по които общината е бенефициент и които ще се
изпълняват през 2016 година. 2016 година е началото на нов програмен период и към момента ДФЗ няма мерки, по които кандидатстваме. Изпълняваните проекти през 2016 година към националните фондове са: 
По оперативна програма „Човешки ресурси”.
-Проект  «И аз имам семейство»
- Проект «Нови възможности за грижа»
- Проект „Независим живот за гражданите в Ракитово”.