понеделник, 30 ноември 2015 г.

ОБЩИНА РАКИТОВО РАБОТИ ПО ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА"
     
Община Ракитово като партньор на АСП, и Споразумение № BG05-1309-1/24.03.2015 г.   изпълнява Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа", по Процедура за директно представяне на безвъзмездна финансова помощ №2014BG05M9OP001-2.2015.001 «Нови алтернативи» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020.
Дейностите по проекта предвиждат предоставяне на услугата «Личен асистент» като целта е подобряване достъпа не само до социални, но и до здравни услуги на хората с увреждания.
    Заявления от кандидат-потребителите на услугата „личен асистент" по Проект „Нови възможности за грижа" се приемаха от 27 март 2015 г. до 9 април 2015 г. включително.
   Към заявлението по образец и задължителното приложение към него се прилагаха следните документи:
- документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);
- документ за самоличност на законния представител - родител, настойник, попечител (за справка);
експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);
удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие). 

   В рамките на проекта се извърши оценка на потребностите на подалите заявления лица с увреждания, въз основа на която ще се формира индивидуален бюджет за ползване на услугата и ще се извърши подбор на най-нуждаещите се потребители.    Индивидуалните оценки на потребностите на кандидат-потребителите на услугата „Личен асистент" се извършиха в дома им от служители на дирекциите „Социално подпомагане".
   Лицата, които желаят да бъдат лични асистенти подават заявление в общината (района) в същия срок - от 27 март 2015 г. до 9 април 2015 г. включително. Кандидатите вписват в заявлението си и предпочитанията си за работа с конкретен потребител или потребители.
   Към заявлението се прилагат следните документи:
- документ за самоличност (за справка);
- автобиография;
- документи за придобитата образователна степен и съотносима за длъжността „личен асистент" квалификация;
- служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
- служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);
- пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
- копие от удостоверение за преминато обучение по операция „Алтернативи" по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г.»
    За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и са:
- безработни лица;
- трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
- неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.
   Проект „Нови възможности за грижа" по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови алтернативи" по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020» стартира изпълнението си на 18 март т.г. Общата стойност на Проекта възлиза на 64 966 534,16 лева и се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране.
   Проектът се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане АСП чрез Главна дирекция „Социално подпомагане". Партньори по Проекта са всичките 265 общини, като на територията на Столична община ще се изпълнява от 23 района. Проектът е с продължителност 13 месеца, а срокът на предоставяне на социалната услуга „личен асистент" - до 10 месеца. Индикативният брой потребители на услугата е 12 000.
   Основна цел на проекта е превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване.
   Целеви групи са:
Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
Семейства на деца, с увреждания;
Самотно живеещи тежко болни лица. 
Индивидуалната оценка на потребностите на кандидат-потребителите се извършва в дома им от служители на Дирекция «Социално подпомагане» гр.Ракитово.
Образец на заявление и подробна информация може да получите в община Ракитово, както и на телефон 0889 66 05 90 – администратор на проекта.  
За въпроси се обръщайте към г- жа Баева –администратор Проект  - І етаж.; тел.:03542 /20-44, e-mail ;rakitovo@abv.bg.
  Съгласно подписаното Партньорско споразумение за предоставяне на социалната услуга „Личен асистент" на общинско ниво са определени 3600 часа месечно.
  За ефективното управление и успешното реализиране на Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа" със заповед на кмета на Община Ракитово  беше сформиран екип за организация и управление на Проекта на общинско ниво състоящ се от Администратор  Проект и Счетоводител.
За периода от 27.03.2015 г. до 09.04.2015 г. в Общината са подадени 133 заявления от кандидат-потребители и 117 заявления от кандидати за лични асистенти, които бяха разгледани от сформираните комисии за оценка и класиране на личните асистенти и за класиране на кандидат-потребители.
По Проект „Нови възможности за грижа" 49 кандидати за лични асистенти преминаха въвеждащо обучение, а на дата 04.09.2015 година 30 броя лични асистенти преминаха поддържащо обучение
     Реалното предоставяне на услугата започна на 21.05.2015 г., като към  30.11.2015 г. услугата „Личен асистент" , потребителите са 32 на брой от които 4 броя деца,обслужвани от 31 броя преки доставчици на услугата..Първоначално се сключиха 33 броя Договори за услуга .В хода на проекта са обслужени  общо  37 потребители на територията на всички населени места в община Ракитово от 38 лични асистенти.
За включване в дейностите за ползване на услугата „Личен асистент" по Проект „Нови възможности за грижа" има още много кандидат-потребители, отговарящи на определената целева група (хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване; семейства на деца с увреждания; самотно живеещи тежко болни лица) включени в списъка на чакащите. Създадена е банка с обучени лични асистенти, които в случай на необходимост ще бъдат назначени на работа.    


Този публикация е създаден в рамките на Проект №2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа" по Процедура за директно представяне на безвъзмездна финансова помощ №2014BG05M9OP001-2.2015.001 «Нови алтернативи» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Oбщина Ракитово  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.