четвъртък, 21 февруари 2013 г.

ПОКАНАВторо обществено обсъждане
на концепция за изработване на
Интегриран план за възстановяване и развитие на община Ракитово за периода 2014-2020 г.

На 27 февруари, 2013г. от 17:00 часа в залата на Общински съвет-Ракитово ще се проведе второ обществено обсъждане във връзка с подготовка на проектно предложение на община Ракитово по мярка 322 от ПРСР 2007-2013 година за получаване на безвъзмездна финансова помощ за изработване на Интегриран план за възстановяване и развитие на населените места в община Ракитово за периода 2014-2020 г.
         Община Ракитово е допустим бенефициент по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, която е единствения източник на безвъзмездна финансова помощ за изготвяне на Интегрирани планове за развитие и обновяване на населените места в селските региони.
Какво представляват Интегрирани планове за обновяване на населените места от селските райони
В съответствие със стратегическите насоки на Европейския съюз (ЕС) за развитие на селските райони една от основните цели, залегнали в Националния план за развитие на селските райони в България през периода 2007-2013 г., е подобряване на качеството на живот и насърчаване на възможностите за заетост в общините, попадащи в селски райони с потенциал за развитие.
Общата цел на изготвянето на интегрирания план е качествено да се подобри средата на живот в общината като се разработи и утвърди интегриран план за обновяване и развитие на населените места в общината, съобразен със спецификата на различните населени места. Този план в средносрочен и дългосрочен план ще определи приоритетите, мерките, конкретните дейности и проекти за интегрирано обновяване на елементи на физическата среда в населените места, допринасящи за  постигане на по-добро качество на живот, развитие на местната икономика и туризма в общината.
Необходимостта от разработване и утвърждаване на интегриран план за обновяване на населените места в общината се определя и е съществена част от политиката на общинското ръководство на Ракитово, планомерно и устойчиво използване на ресурсите на физическата среда в населените места за постигане на конкурентоспособно икономическо и социално възстановяване и развитие на Общината.
Разработването на интегриран план за обновяване на населените места в дадена Община за периода 2014-2020 г. е задължително условие за подпомагане по оперативни програми на ЕС за следващия програмен период.
Към момента дефиниция на обхвата и изискванията към интегрирания план за обновяване на населените места, като определение за подобен род документ се садържа в наредба №24 Интегриран план за обновяване на населеното място" е план за физическото обновление на селищната среда, който включва и елементи, свързани с подобряване на средата на живот съобразно местните характеристики и специфичните особености на конкретните населени места». При изработването на интегрирания план за развитие на населените места от общината изпълнителят следва да се съобрази с особеностите на статута на отделните населени места в общината /напр. Защитени зони, вкл. НАТУРА 2000, територии от значение за ЕО, съгласно Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и Директива 79/409/ЕЕС за защита на дивите птици, Регламент (ЕО) 479/2008 на Съвета относно общата организация на пазара на вино по отношение на програмата за подпомагане, търговията с трети страни, производствения потенциал и проверките в лозаро-винарския сектор / и др., както и с наличните одобрени инвестиционни проекти за всяко едно от населените места, с Общинския план за развитие на общината и с Областния план за развитие.
Във връзка гореизложеното и предвид стремежа към интелигентен и устойчив растеж на община Ракитово и необходимостта от проектна готовност за предстоящия програмен период предлагаме на да се включите с идеи и предложения и да станете част от подготовката на проект с работно наименование : „Интегриран план за обновяване и развитие на община Ракитово – подготовка за устойчив и приобщаващ растеж”
Цел на проекта :
Проектът е насочен към планиране на цялостното развитие на общината чрез изработване на Интегриран план за обновяване на гр. Ракитово за за периода 2014-2020 г. , който да подпомогне осъществяването на визията за развитие на града до 2020 г., чрез идентифициране и подготовка на конкретни проекти в градски територии в неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието и/или с нереализиран потенциал, с привличане и координирано управление на разнородни инвестиции.
На обсъждането  ще бъдат представени и обсъдени възможните дейности, които ще залегнат в плана , като акцентът ще бъде поставен върху идеи и предложения на гражданите и бизнеса за развитието на рентабилни, социално и екологично устойчиви проекти, които биха могли да получат финансова подкрепа през предстоящия програмен период.  
По време на обсъждането ще имате възможност да изразите мнения и идеи относно средносрочните мерки за развитие на Ракитово.
Вашето мнение е ценно и важно за нас, затова ви призоваваме да бъдете активни и ви каним да го споделите на общественото обсъждане за развитието на Ракитово.
Само така можем да направим нашия град едно по-добро място за живеене!
За допълнителна информация – интернет страницата на общината http://rakitovo.info и страницата на ПРСР http://www.prsr.bg/merki/Мярка-322/23/index.html .