сряда, 27 февруари 2013 г.

Kонференция по проект "Помощ в дома"ESF_logo_gray


ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.04

„ Помощ в дома”с Регистрационен BG051PO001-5.1.04-0011-С0001

Наименование на Проекта Помощ в домашна среда

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз  Kонференция 

по проект „Помощ в дома”
ще се проведе на 28 февруари
от 09:30 часа
в залата на Общински съвет-Ракитово

Екипът на проекта ще представи целите, дейностите,
целевата група, очакваните резултати,
финансовата подкрепа и финансиращите органи