вторник, 23 октомври 2012 г.

Община Ракитово е сред одобрените общини за „Помощ в дома”Община Ракитово е в списъка с одобрените кандидати по процедура BG051РО001-5.1.04 „Помощ в дома” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, област на интервенция 5.1: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”. Сумата, която ще бъде безвъзмездно предоставена на Общината, е в размер е в размер на 228 069,18 лв. Одобреното проектно предложение е близо до максималното за кандидатстващо общинско предприятие  - 250 000 лв.
Процедурата цели да създаде устойчив модел за осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация.