петък, 13 септември 2013 г.

Част от общинска администрация сертифицирана от Института по публична администрация      На 9,10 и 11 септември в Института по публична администрация в София се проведе първото от общо трите заложени обучения  за служителите от общинска и кметските администрации в община Ракитово. Обученията - работа с MS Excel, са по проект „Повишаване квалификацията на служителите в Община Ракитово” по Оперативна програма „Административен капацитет”, подприоритетна ос II  „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2:2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”. Първото  обучение по проекта беше на тема „Работа/взаимодействие с уязвими групи - хора в неравностойно положение”, а в момента тече 4-месечно „Чуждоезиково обучение по разговорен английски език, различно от предоставяното от ИПА”. Компютърно обучение е заложено за IT-специалиста на Общината. Целта на проекта  е повишаване на капацитета на служителите на администрацията и кметствата, чрез подобряване на тяхната квалификация и повишаване на мотивацията. Продължителността на изпълнение на проекта е 12 месецa.а, а стойността му е  89 379.69 лв.