сряда, 4 септември 2013 г.

Продължават обученията на общински и кметски служители по проектОбученията на общински и кметски служители от Община Ракитово по проект „Повишаване квалификацията на служителите в Община Ракитово” продължават. Първото обучение беше на тема „Работа/взаимодействие с уязвими групи - хора в неравностойно положение”, а в момента тече 4-месечно „Чуждоезиково обучение по разговорен английски език, различно от предоставяното от ИПА”. Следващите три обучения ще бъдат в Института по публична администрация, където служителите от Община Ракитово ще доусъвършенстват уменията си при работа с MS Excel. Дистанционно компютърно обучение пък е заложено за IT-специалиста на Общината. Проект „Повишаване квалификацията на служителите в Община Ракитово” е по Оперативна програма „Административен капацитет”, подприоритетна ос II  „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2:2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”. Целта му е повишаване на капацитета на служителите на администрацията и кметствата, чрез подобряване на тяхната квалификация и повишаване на мотивацията. Продължителността на изпълнение на проекта е 12 месеца, а стойността му е  89 379.69 лв.