четвъртък, 29 август 2013 г.

Обучение на персонала на Звено за социални услугиПРОЕКТ BG051PO001-5,1,04
„ Помощ в дома”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
    съфинансирана от Европейския социален фонд 
   на Европейския съюз       На 23, 24 и 25-ти август 2013г. в Ракитово се проведе надграждащо обучение по  проект „Помощ в домашна среда”. Обучението е разписано в Дейност 2 - „Обучение на персонал на Звено за социални услуги” .
В обучението бяха включени 46 участници от персонала на звеното за социални услуги, които  придобиха конкретни знания и умения. В края на обучението те положиха изпит под формата на тест. Целта на надграждащото обучение е да се повиши  капацитета на доставчиците, и  се постигне  обмен на опит. Всички 46-тима участници в обучението получиха сертификати.
За качественото изпълнение на дейността Община Ракитово възложи обучението да се проведе от доказана фирма-доставчик на социални услуги,  разполагаща с набор от експерти, работещи в социалната сфера и притежаващи опит в работата по проекти по ОПРЧР, както и организирали и провеждали обучения за преки доставчици на социални услуги.