сряда, 7 август 2013 г.

Общинската администрация в Ракитово учи английски език по проект
   Продължава изпълнението на дейности по проект „Повишаване квалификацията на служителите в Община Ракитово”, съобщи координаторът Костадинка Янева. Проектът стартира с обучение на служителите на тема „Работа/взаимодействие с уязвими групи - хора в неравностойно положение”, което се проведе на на 31.05. и 01.06.2013 г. на Несебър. Поредното обучение е „Чуждоезиково обучение по разговорен английски език, различно от предоставяното от ИПА”. Обучението обхваща над 50 % от служителите от общинска и кметските администрации и е с продължителност 100 учебни часа. Проект „Повишаване квалификацията на служителите в Община Ракитово” е по Оперативна програма „Административен капацитет”, подприоритетна ос II  „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2:2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”. Целта му е повишаване на капацитета на служителите на администрацията и кметствата, чрез подобряване на тяхната квалификация и повишаване на мотивацията. В проекта е заложено още компютърно обучение в Института по публична администрация. Продължителността на изпълнение на проекта е 12 месеца, а стойността му е  89 379.69 лв.