сряда, 19 юни 2013 г.

Без строителни отпадъци в еднофамилните кошове, апелират от Общината


От отдел УТСЕООС ( устройство на територията, строителство, екология и опазване на околната среда) при Община Ракитово напомнят на гражданите на общината, че е забранено изхвърлянето на строителни отпадъци в еднофамилните кошове (тип „мева”). Мястото за депониране на строителни отпадъци е рагламентирано в общинската Наредба за управление на отпадъците и то е общинското депо. Извършването на транспортирането на строителните отпадъци е задължение на собствениците, инвеститорите или изпълнителите на дейността, от която са формирани. Домакинствата, които не спазват по-горе цитираната Наредба, няма да бъдат обслужвани.