вторник, 4 юни 2013 г.

Община Ракитово повиши квалификацията на служителите си по проект

Община Ракитово стартира изпълнението на проект „Повишаване квалификацията на служителите в Община Ракитово” с обучение на служителите на тема „Работа/взаимодействие с уязвими групи - хора в неравностойно положение”, което се проведе на на 31.05. и 01.06.2013 г. на Несебър. В модулното обучение бяха включени служители от общинска и кметските администрации. Проектът е по Оперативна програма „Административен капацитет”, подприоритетна ос II  „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2:2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”. Целта му е повишаване на капацитета на служителите на администрацията и кметствата, чрез подобряване на тяхната квалификация и повишаване на мотивацията. В проекта е заложено още чуждоезиково обучение, модулно обучение по ключова компетентност; дейности за информация и публичност. Продължителността на изпълнение е 12 месеца, а стойността на проекта е  89 379.69 лв.