петък, 13 декември 2013 г.

Приключи обучението на администрацията по разговорен английски език
Приключи поредното обучение по проект „Повишаване квалификацията на служителите в Община Ракитово” по Оперативна програма „Административен капацитет”, подприоритетна ос II  „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2:2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”. Обучението -   „Чуждоезиково обучение по разговорен английски език, различно от предоставяното от ИПА” беше  с продължителност 100 учебни часа, проведени в рамките на 4 месеца,  съобщи координаторът Костадинка Янева.  Предстои още надграждащо обучение по MS Excel в Института по публична администрация в София.  Целта на проекта  е повишаване на капацитета на служителите на администрацията и кметствата, чрез подобряване на тяхната квалификация и повишаване на мотивацията. Продължителността на изпълнение на проекта е 12 месеца, а стойността му е  89 379.69 лв.