четвъртък, 8 май 2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ Избори за членове на Европейския парламент

Общинска администрация Ракитово уведомява избирателите, че по повод предстоящото произвеждане на Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. в срок до 17.00 ч. на посочените дати могат да подават писмени заявления до Кмета на Община Ракитово съответно за:
1.      Вписване на избиратели в избирателните списъците, желаещи да гласуват по настоящ адрес се извършва след писмено искане до Общинска администрация гр. Ракитово в срок до: 10.05.2014 год. включително.
2.      Удостоверения за гласуване на друго място на служебно заетите в произвеждането на изборите лица се издават след подадено писмено заявление и декларация по образец до Общинска администрация гр. Ракитово в срок до 10.05.2014год. включително.
3.      Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци след подадено писмено заявление до Общинска администрация гр. Ракитово в срок до: 17.05.2014г.
Избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да се обръщат за помощ при придвижване в изборния ден към дежурните служители на телефони: 03542/20 44; 20 25. Транспорта ще се извършва със специализирани автомобили.
С Решение № 263-ЕП/30.04.2014г. на ЦИК са определени секции в община Ракитово за провеждане на експериментално машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България:
- 132400001 с адрес – ул. Иван Клинчаров № 57, Залата на общината,
- 132400003 и 132400004, с адрес - ул. „Ал. Стамболийски" №16, ОСОУ „Христо Смирненски"
- 132400005 и 132400006 с адрес - ул. „Яне Сандански" № 2, ПУ „Д-р Петър Берон".
В експерименталното машинно гласуване може да участва всеки избирател, независимо дали е гласувал с хартиена бюлетина. В случай че избирателят желае да гласува с хартиена бюлетина, то това трябва да предшества машинното гласуване.
Резултатите от машинното гласуване не се вземат предвид при определяне на резултатите от гласуването.
Избирателните списъци са обявени, както следва за проверка при желание от страна на гласоподавателите:№ на секцията     населено място     адрес на мястото за обявяване на изб. списъци
132400001              гр.Ракитово              В сградата на общината – ул. „Иван Клинчаров„ № 57
132400002              гр.Ракитово              Иван Клинчаров № 68, клуб на пенсионера
132400003              гр.Ракитово              ул. Александър Стамболийски № 7, магазин на РПК
132400004              гр.Ракитово              ул. Александър Стамболийски № 7, магазин на РПК
132400005              гр.Ракитово              Магазин на Аксиния Тошкова – ул. „Яне Сандански”№ 2
132400006              гр.Ракитово              Магазин на Аксиния Тошкова – ул. „Яне Сандански”№ 2
132400007              гр.Ракитово              Бивша сладкарница на РПК – ул. „Вела Пеева”№ 48
132400008              гр.Ракитово              Бивша сладкарница на РПК – ул. „Вела Пеева”№ 48
132400009              гр.Костандово          пл."Европа" № 1 северния вход на училището
132400010              гр.Костандово          ул."Хр. Ботев" № 37, витрините на читалище „Просвета”
132400011              гр.Костандово          ул."Хр. Ботев" № 37, витрините на читалище „Просвета”
132400012              гр.Костандово          ул."Хр. Ботев" № 37, витрините на читалище „Просвета”
132400013              с. Дорково                ул. Цепина № 46 А
132400014              с. Дорково               ул. Цепина № 46 А
132400015              с. Дорково               ул. Цепина № 46 А
132400016              гр.Ракитово             Бивша сладкарница на РПК – ул. „Вела Пеева”№ 48