петък, 18 юли 2014 г.

ПОКАНА

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРНЦИЯ

по проект:
 
 
Подобряване процеса на прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи на община Ракитово
на 23.07. 2014 г.
от 10.00 часа
в залата на Община Ракитово
Договор за безвъзмездна финансова помощ №13-13-92/28.10.2013г. ,
Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07,
Приоритетна ос І „Добро управление”,
Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”
Стойност на проекта: 73 420,32 лв. с ДДС, срок на изпълнение – 9 месеца.