сряда, 23 юли 2014 г.

Заключителна пресконференция по проект: “Подобряване процеса на прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи на община Ракитово”
      Заключителна пресконференция по проект: “Подобряване процеса на прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи на община Ракитово” се проведе на 23 юли, от 10 часа в залата на Община Ракитово. Договорът  за безвъзмездна финансова помощ е №13-13-92/28.10.2013г., бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”

    На пресконеференцията стана ясно, че е постигната е основна цел на проекта:  Увеличаване резултатността на работа на общинска администрация Ракитово посредством подобряване процеса на разработване и прилагане на политики на общината в ефективна координация и партньорство с всички заинтересовани страни. Разработването на адекватен стратегически документ като Общинския план за развитие на община Ракитово за периода 2014-2020 г. предполага посоката на бъдещото развитие на общината. Основна част от този документ е стратегическата, чиято  цел е да се систематизират приоритетите и мерките от които зависи просперитета на общината.  При съставяне на  един адекватен, изпълним и целенасочен общински план за развитие, неговото изпълнение е реално осъществимо и в едно с подобрената работа на общинската администрация и сътрудничеството със структурите на гражданското общество, просперитета на общината и нейните жители е гарантиран. По този начин ще се увеличат финансовите ресурси на община Ракитово и дейности, като тези предвидени в настоящото проектно предложение, както и в други насоки, ще има възможност да бъдат финансово обезпечени.

     Въпреки приключване на дейностите по проекта, крайните продукти, като правила, методики и стратегически документи, както и резултатите от постигане на проектните цели ще са налични и използваеми в дълъг времеви период след неговото финализиране. Разработените правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация могат да бъдат използвани многократно, а проведеното съпътстващо обучение освен, че ще увеличи капацитета на общинската администрация и представители на структурите на гражданското общество, ще даде възможност на обучените експерти да предадат своите знания и да станат от своя страна обучители. По този начин ще се мултиплицира ефекта от проведените дейности по проекта.