вторник, 22 юли 2014 г.

Заключителна пресконференция по проект „Община Ракитово за организационно развитие“

   На 22.07.2014 г. в Община Ракитово се проведе заключителна пресконференция по проект „Община Ракитово за организационно развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
  Екипът, работил по  проекта  запозна присъстващите, сред които представители на общината и прилежащите й кметства, с основните резултати, постигнати чрез изпълняването на основните дейности по проекта.
  На заключителната пресконференция  бяха обсъдени резултатите от проведения функционален анализ по отношение на организационното структуриране на администрацията, ефективността, ефикасността и икономичността на дейността на администрацията.
   Според екипа на проекта са постигнати главните цели: 1. Повишаване на ефективността и ефикасността на администрацията на Oбщина Ракитово чрез подобряване на организационното развитие, 2. Усъвършенстване структурата на администрацията, чрез нейното оптимизиране.