понеделник, 6 април 2015 г.

Продължава приемането на заявления за предоставяне на услугата „Личен асистент” по проект „Нови възможности за грижа” в община РакитовоДо 9 април включително  жителите на Община Ракитово имат възможност да подават документи за кандидатстване по проект „Нови възможности за грижа”. За потребители на социалната услуга могат да кандидатстват хора с увреждания, с ограничения или невъзможност за самообслужване, както и хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване. Семейства на деца с увреждания, а също и самотно живеещи тежко болни лица.
Всеки кандидат-потребител на социалната услуга „Личен асистент”  е необходимо да  представи  заявление за ползване на  услугата и  документи за самоличност, за справка. Когато кандидат-потребителя е дете е необходимо да представи копие от удостоверение за раждане, документ за самоличност на законния представител-родител, настойник, попечител. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК/, медицински протокол на ЛКК, други медицински документи като актуална епикриза и удостоверение за настойничество/попечителство,
За лични асистенти могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните изисквания – да са безработни, трудово заети лица- наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд или неактивни лица/студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст, които могат да извършват допълнителен почасов труд. Всеки кандидат за личен асистент е необходимо да  представи  към заявлението, автобиография и копие от документ за самоличност.
Ако кандидатът работи, но има желание да кандидатства за личен асистент, той трябва да предостави служебна бележка от месторабота си. Ако учи служебна бележка от учебното заведение, а кандидатите, които са придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране, но са в трудоспособна възраст трябва да предоставят пенсионно разпореждане.
Проектът „Нови възможности за грижа” се  реализира на територията на община Ракитово,  като целта му е намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на хора с увреждания и възрастни болни лица, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността. Договорът за безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M90P001-2.2015.001-C0001 “Нови алтернативи“ се осъществява с финансовата помощ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.