петък, 26 юни 2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

    Във връзка с изпълнение на проект „Нови възможности за грижа” по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020» и във връзка с писмо на МСТП –Агенция за социално подпомагане № BG05-653/17.06.2015 година уведомяваме населението от община Ракитово, че няма да се обявява втори прием на заявления от кандидат – потребители и кандидати за лични асистенти.