понеделник, 4 ноември 2013 г.

Община Ракитово изпълнява поредния проект за повишаване на ефективността на администрациятаОбщина Ракитово изпълнява проект „Община Ракитово за организационно развитие”приоритетна ос  І „Добро управление”, подприоритет 1.1„Ефективна структура на държавната администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07. Общата цел на проекта се състои в повишаване на ефективността на администрацията на Община Ракитово чрез подобряване на организационното развитие и оптимизиране на работните процеси. Специфичните цели са усъвършенстване на структурата на администрацията - чрез нейното оптимизиране, подобряване на работните процеси и повишаване на ефективността й. Дейностите по проекта са: организация и управление;  изготвяне на функционален анализ на администрацията; провеждане на информационна кампания за заинтересованите страни, свързани с извършвания функционален анализ; предложения за промени в нормативни документи на общината; разработване и въвеждане на стратегия за организационно развитие; дейности по информация и публичност. Целева група по проекта са администрацията на община Ракитово и служителите в кметствата на общината.  Продължителността на изпълнение на проекта е 12 месеца, а стойността му е 82 913, 52 лева.