понеделник, 4 ноември 2013 г.

Обществено обсъждане за поемане на дълг се проведе в ОбщинатаНа 4 ноември в заседателната зала на Община Ракитово се проведе обществено обсъждане, касаещо поемането на дългосрочен кредит,  необходим за осъществяването на два проекта. Материалите по поемането на дълга бяха на разположение на гражданите във фронт офиса в административната сграда на Общината. На предварително обявената дата за общественото обсъждане на въпросите на гражданите отговаряше зам.-кметът по финансите Красимир Вандев.  Първият от проектите е „Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улична мрежа и тротоари в населени места на община Ракитово - гр. Ракитово, гр. Костандово, с. Дорково” на стойност  1 582 784, 00 без ДДС (1 899 340, 80 с ДДС) финансирането ще се осъществи с помощ от ДФ Земеделие в размер до 100 % от одобрените и реално извършени разходи, свързани с осъществяването на проекта, от които 80 % се осигуряват от ЕС, И 20% от държавния бюджет на Р България. Вторият проект е „Реконструкция и доизграждане на част от водопроводната и канализационна мрежа на град Ракитово”, позиция 1. „Реконструкция на водопроводна мрежа по улица по улица „Райна Княгиня” – град Ракитово за  152 268,00 лв. с ДДС, позиция 2. „Реконструкция на мрежа за минерална вода по улица „Райна Княгиня” на стойност 148 670, 24 лв. с ДДС за отпускане на средства под формата на безлихвен заем от ПУДООС. Общата стойност на проектите възлиза на 2 200 670, 24 лв.