петък, 1 август 2014 г.

Публично обсъждане на отчета на бюджета се проведе в РакитовоПублично обсъждане на отчета на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за 2013 г.  на Община Ракитово се проведе на 1-ви август от 14,00 часа в залата на Общинският съвет.Публикуваме резюме на доклада, данните, изнесен от зам.-кметът по финансите в присъствието на  председателя на Общински съвет-Ракитово, общинска администрация и граждани. Целият доклад е публикуван на сайта на Общината  www.rakitovo.info.              Бюджетът на община Ракитово за 2013 година, приет с Решение №273/05.03.2013 година е 8228390 лв., от които за държавни дейности  5215170 лв., за дофинансирани от общинския бюджет държавни дейности 17500 лв., за общински дейности – 2995720  лв.

              Основните изменение на бюджета през годината са в резултат на промени, свързани с разчети с централния бюджет. Най- голямото изменение е от получения трансфер от ДФЗ в размер на 3718923 лв., с които се погаси безлихвения заем към РБ в размер на 1909464 лв. и се разплатиха задължения към изпълнителя на проекта по програма САПАРД в размер на 1809459 лв.

С решения на ОбС се увеличиха собствените приходи на общината с 153902 лв. от продажба на земя, от които с 11750 лв.  се увеличи плана на капиталовите разходи за изготвяне на работен проект за реконструкция на водопроводна мрежа в кв.Запад, с 48000 лв. за закупуване на сметосъбирачка за общината, с 83752 лв. за изграждане на многофункционална спортна площадка и с  10400 лв. и се увеличи плана за капиталови разходи в кметство Костандово за изготвяне на „Работен проект за реконструкция и благоустрояване на част от тротоарна настилка по улици „Христо Ботев”, „Васил Левски”, „Яне Сандански” в гр.Костандово”.

              Изпълнението на приходите по бюджета на общината към 31.12.2013 година възлиза на 92.69% спрямо годишния план, от които собствените приходи се изпълняват на 81,85 %, а субсидиите   – на 100%. През 2013 година по бюджета на общината сме получили дългосрочен заем от  „ФЛАГ” ЕАД в размер на 1746268 лв. за изпълнение на два проекта по ОП „Регионално развитие”- „Създаване и популяризиране на културно-исторически продукт в община Ракитово чрез адаптация на палеонтологично находище в с. Дорково като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост „Цепина” и „Създаване на европейски облик на образователната инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво местно развитие на община Ракитово”. От тези средства е предоставен заем от бюджета на общината към извънбюджетните сметки в размер на 669994 лв. и трансфер в размер на 932627 лева. През 2013 година на „ФЛАГ” ЕАД е възстановен част от заема в размер на 344921 лв. Общината своевременно внасяше дължимите вноски към „ФЛАГ” ЕАД и от централния бюджет получихме целеви трансфери  41302 лв. за компенсации  за част от лихвите и таксите, които заплаща общината като за нас това е 90% от задължението ни.

Изпълнението на разходната част на бюджета  възлиза на 92,69% спрямо годишния план на общината, от които разходите за държавни дейности са изпълнени на 93%,  а за общинските дейности  на 94,86%.

В дофинансирането на държавните дейности има възстановени разходи от предходната година в размер на 120830 лв. от възстановени средства за възнаграждения по ОП „Развитие”, които са  изплатени с бюджетни средства през 2012 година.

Изпълнението на плана за  капиталовите разходи  е  95,70%. Най-голямо е неизпълнението на обект „Изграждане на многофункционална спортна площадка на открито”, който се довършва през 2014 г. Като преходни обекти за 2014 година остават и „Оборудване на учебни зали в трите училища – „Христо Ботев” Ракитово и с. Дорково и „Неофит Рилски” гр. Костондово” и „Доставка и монтаж на хидравличен асансьор в ЦРСИХУ”. Плана за целевата субсидия се изпълнява на 100%.

През  2013 година община Ракитово  работи  по следните проекти и програми:

1. ОП „Човешки ресурси”-

-  проекти „Подкрепа за достоен живот”;

-„Приеми ме”;

-схема „Развитие”;

-„Помощ в домашна среда” ;

-„Административен капацитет”- подприоритетни оси 1.1, 1.3 и 2.2, а общинските училища и детски градини работят по  проект „Успех”, „Включващо обучение” и „Квалификация на педагогически специалисти”.

2.ОП „Регионална развитие”

- проект „Създаване и популяризиране на културно-исторически продукт в община Ракитово чрез адаптация на палеонтологично находище в с. Дорково като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост „Цепина” ;

- Създаване на европейски облик  на  образователната инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво местно развитие в Община Ракитово”.

3. Европейски земеделски фондове.

-програма „Училищен плод”;

-„Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и детски площадки, доставка на оборудване и съоръжения към тях на територията на община Ракитово”;

-„Реконструкция, рехабилитация  и благоустрояване на улична мрежа и тротоари в населените места на община Ракитово”;

-„Рехабилитация, реконструкция на общински път PAZ 1181 Дорково – яз. Стена Батак, км.  7+400 – 18+000/локален км. 0+000 – 10+600/“ и  „Изграждане и реконструкция на съществуваща спортна зала в гр. Костандово, община Ракитово, област Пазарджик“;

-„Изграждане на кула за пожароизвествяване”;

-„Реконструкция и подобряване на сградния фонд на читалище „Будилник”- гр.Ракитово и читалище „Св.Св.Кирил и Методий” с.Дорково”.