сряда, 20 август 2014 г.

Община Ракитово приключи обучение по английски език

На 19.08.2014 г. община Ракитово приключи последното обучение по проект: „Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Ракитово с помощта на надграждащи обучения, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, осъществяван с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.“ Общата стойност на проекта възлиза на 87261,94лв. 

Обучението бе по английски език и се проведе в периода 30.04.2014 – 19.08.2014год. с продължителност 150 учебни часа. В него бяха включени 15 служители на общината. Преминатият курс на обучение има за цел да подобри работата на общинската администрация и да осигури модерно и отговарящо на изискванията на гражданите и бизнеса административно обслужване.
Знанията, придобити по време на езиковия курс бяха проверени чрез тест, след който на участниците бе издаден сертификат за успешно преминат курс на обучение.