четвъртък, 21 август 2014 г.

Поредният проект по оперативна програма „Административен капацитет” ще изпълнява Община Ракитово

    Поредният проект  по оперативна програма „Административен капацитет” ще изпълнява Община Ракитово. Договорът, подписан на 13.08.2014 г., е с регистрационен номер М13-22-115/13.08.2014 година и е по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия  BG051PO002/13/2.2-14.  Проектът е „Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-резултатно изпълнение на задълженията”. Общата му цел е повишаване на капацитета и професионализма на общинските служителите в Oбщина Ракитово, а специфичните цели - повишаване на компетентността им и подобряване на мотивацията, за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
    Дейностите, които ще се реализират в рамките на проекта, ще повишат квалификацията и професионализма на Oбщина Ракитово. С осъществяването на проекта ще се удовлетворят потребностите на целевата група от придобита по-висока степен на различни умения и способности, което ще спомогне за предоставяне на качествени публични услуги на Oбщината.
    Благодарение на реализирането на проекта, Oбщината ще бъде адаптирана към потребностите и ще усъвършенства своята работа. Проектът ще допринесе за развитие на компетентността на служителите в общината, което ще доведе до повишаване на ефективността на местната власт и до по-добро обслужване на населението.
  Стойността на проекта е 47 546,06 лв. , а продължителността му - 12 месеца.