понеделник, 29 декември 2014 г.

Удължено е действието на проект „И аз имам семейство”Екипът по проекта
    Срокът за изпълнение на Проект „И аз имам семейство", схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, който Община Ракитово реализира вече трета  година, е удължен с пет  месеца и се променя на 31.05.2015 г. (съгласно първоначалният договор дейностите трябваше да приключат в края на м. октомври 2013 г.). Удължаването на проекта е съгласно Заповед №РД08-56/19.12.2014 г. на ръководителя на Договарящия орган в рамките на първоначално утвърдения. Конкретен бенефициент е Агенцията за социално подпомагане чрез дирекция „Закрила на детето” в партньорство с 82 общини на територията на цялата страна. Община Ракитово е партньор по проекта.
      Показателите за изпълнение на проекта отдавна са надхвърлени - 19 са утвърдените професионални приемни семейства. До момента през услугата “приемна грижа” по проект «И аз имам семейство» са преминали 20 деца. От тях 14 деца са: осиновени – 9; реинтегрирани – 2; настанени в ЦНСТ – 2; настанено в друго приемно семейство - 1. В момента  при професионални приемни семейства се отглеждат 6 деца. Предоставянето на услугата от общината  допринася и за предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции и осигуряване на заетост за безработните семейства.