петък, 6 март 2015 г.

Приеха Бюджет 2015 г. на Община Ракитово   Общински съвет-Ракитово гласува  Бюджета на Общината за 2015 година в размер на  8 252 769 лв., като приходи за делегирани от държавата дейности са в размер на  5 548 092 лв., а приходи за местни дейности в размер на 2 704 677 лв.
   Разходите в размер на 8 252 769 лв., са разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2, както следва: за делегирани от държавата дейности в размер на 5 548 092 лв.; за допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 32 362 лв.; за местни дейности в размер на 2 672 315 лв.
   Инвестиционната програма за 2015 г. по обекти е в размер на  6 055 767 лв.,. Източниците на финансирането са 287 400 лв. от целева субсидия за капиталови разходи, собствени средства в размер на 369 064  лв. и  5 399 303 лв. за обекти финансирани със средства от ЕС.
   Одобрен е индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 5 532 899 лв., съгласно Приложение № 12.
   Бюджет 2015 г. на Община Ракитово бе приет на февруарското редовно заседание на местния парламент с пълно мнозинство.