петък, 20 март 2015 г.

МКБППМН с редица инициативи с екологична насоченост

    
    Във връзка със Седмицата на гората, инициативата „Да изчистим България за един ден” и 22 април Деня на Земята, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Ракитово и ст. експерт ЕОССД организират поредица от дейности с екологична насоченост. Целта на мероприятията е да се промени отношението на хората към природата и средата на живот, да се променят техните навици, да се развият у децата положително мислене и отговорно отношение към околната среда, загриженост за бъдещето на планетата и творческите възможности в сътворяване на предмети от отпадъчни материали. Инициативите са:
1. Изложба базар на тема „От боклука ти ме извади и красив ме направи”. В изложбата могат да вземат участие ученици от различна възраст.
2. Конкурс на тема „Зелена и вечна” .
            Жанрове: есе и рисунка
            Условия за участие:
            - Есетата трябва да бъдат самостоятелно подготвени, с обем до три страници и да изразяват собственото мнение  на участниците по темата. За участие в конкурса се допускат ученици от VІІ-ХІІ клас.
            - Рисунката да отразява отношението на учениците по темата. Авторът да бъде само един, няма ограничения в размерите, използваните техники и материали. За участие се допускат ученици от І-ІV клас и V-ХІ клас.
3. По случай 22 април Деня на Земята конкурс на тема „Най-красивото кътче от моя град”
Жанрове: презентация, есе, разказ, рисунка
Условия за участие:
-Есетата да са самостоятелно подготвени. Да изразяват собственото мнение на участниците по темата. За участие се допускат ученици от VІІ-ХІІ клас.
- мултимедийна презентация . В конкурса могат да участват ученици, разделени в две възрастови групи: V-VІІІ кл. и ІХ-ХІІ кл.
Изисквания:
-мултимедийните презентации да бъдат индивидуални или групови;
-да бъдат изработени на Power Point;
-големина: за І-ва група до 10 слайда; за ІІ-ра група до 20 слайда;
- оригиналност и естетическо оформление на презентацията. Лична позиция по тематичното направление.
          Всеки участник в конкурса има право да участва само с една творба. Творбите трябва да бъдат придружени със следната информация:
1. три имена;
2. възраст;
3. клас и име на училището, в което учи;
Във връзка с провеждането на конкурса и по-добрата организация, готовите творби на участниците трябва да бъдат предадени до 21.04.2015г. /вторник/  в стая 206 на Общинска администрация. Творбите ще бъдат оценени от жури и резултатите ще бъдат обявени на 27.04.2015 година.