понеделник, 4 май 2015 г.

Читалище „Просвета 1919“ в Костандово възкресява занаятите с европейски пари    На 24.04.2015г. в читалище „Просвета 1919“ – гр. Костандово се проведе пресконференция в рамките на проект: „Създаване на устойчиви механизми за овластяване на уязвими групи в сферата на ръчното творчество". Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., с програмен оператор Институт Отворено общество и фондация „Работилница за граждански инициативи“. Партньор е фондация „Градивност“.
   На пресконференцията бе защитена  идеята на проекта, че креативни индустрии/занаятите/, могат да са предпоставка за икономически растеж в райони с високи нива на безработица , свързани с липсата на възможност за квалификация.  Характерно за района са все още  добре запазените вековни традиции в приложното творчество. По проектът ще бъде създаден обучителен и информационен център за приложни , основно текстилни,  занаяти .  Това ще помогне на млади, трайно безработни жени да  се обучат и да развият предприемаческа инициативност  с цел тяхното собствено овластяване. Постигането на  нови умения ще се съчетае с „живото“ съхранение  на изчезващите традиции и занаяти. 10 безработни жени ще преминат обучение в рамките на проекта, а  експонатите изработени от обучението ще се покажат на регионални изложби чрез местните читалища.  Целевите групи са  жени в риск от бедност, без предишен трудов опит и  млади хора от малцинствени групи с  фокус  роми.