събота, 12 септември 2015 г.

Младежки медиатор помага на младежите в Община Ракитово   
От началото на месец август в Община Ракитово на разположение на младежите е младежки медиатор Добринка Грозданова. Младежкият медиатор се назначава по Национална програма „Активиране на неактивни лица“. Добринка Грозданова е на  26 г., бакалавър по политология (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“), има завършена семестриално и магистратура „Превод и интеркултурна комуникация“. За  настоящата програма Добринка е преминала обучение по част от професия „Сътрудник социални дейности” в Център за развитие на човешките ресурси към МТСП в София. Младежкият медиатор изпълнява дейности, свързани с идентифициране, достигане до и активиране на млади хора, които не работят, не учат и не са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда“. В ежедневната работа изпълнява функцията на посредник между неактивните младежи, обект на НП „Активиране на неактивни лица” и различни институции, които предоставят подходящите социални, здравни, образователни и др. услуги. Отчита се за работата си, чрез ежемесечни отчети, пред зам - кмета с ресор „Култура, вероизповедание, здравеопазване, спорт, социални дейности и програми за временна заетост” и пред Министерството на труда и социалната политика.
Основни задължения:
-    Идентифициране на младежи до 29г., които не работят, не учат и не са регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ), и техните потребности чрез събиране на информация и провеждане на неформални срещи – индивидуални и групови, с цел формиране на тяхното активно поведение на пазара на труда, по въпроси, свързани със заетостта, професионалното обучение, информиране и консултиране.
- Подпомагане за установяване на активни контакти между бенефициентите на програмата и институциите.
-    Информиране и консултиране на младежи до 29г. относно законовите разпоредби касаещи статута на заетите, безработните, неактивните – техните права и задължения, възможности за трудова реализация и насочване на лицата към активно поведение на пазара на труда (към ДБТ, училища, центрове за професионално обучение, частни трудови борси, агенции за временна заетост и др.).
-    Групова и индивидуална работа с бенефициентите на програмата, с цел предоставяне на съвети и помощ на безработните, които имат нужда от помощ за търсене и намиране на работа, включване в заетост и обучение в съответствие с индивидуалните им потребности: помощ при изготвяне и редактиране на автобиография, запознаване с различни техники за търсене на работа, избор на подходящо обучение.
- Сътрудничество с представители на местната власт, училищата, работодатели, НПО, ДБТ и частни трудови посредници, работодатели,  регионални инспекторати по образованието и др., както в процеса на достигане, така и в процеса на активиране на неактивните младежи.
-   Организиране и провеждане, заедно с трудови медиатори и/или други представители от ДБТ на групова и индивидуална работа с идентифицирани неактивни младежи до 29 г., които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ, с цел предоставяне на съвети и помощ за търсене и намиране на работа, включване в заетост и обучение, в съответствие с индивидуалните им потребности.