четвъртък, 17 септември 2015 г.

Общината стартира новия програмен период с нов социален проект


    


    

       Днес бе подписан договора за проект „Независим живот за гражданите на Община Ракитово“ на стойност 494 451,93 лв., с който Община Ракитово  кандидатства пред Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г. Това е първият проект от новия програмен период 2014-2020 година, а Община Ракитово е сред първите одобрени. Продължителността му е 19 месеца и чрез него ще се подобри качеството на живот и достъпът до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване. Целта е преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността. От друга страна проектът има за цел да предостави възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.
       Чрез проекта ще се създадат нови работни места в сектора на социалната икономика като ще бъдат назначени социални асистента и домашни помощници.