четвъртък, 10 септември 2015 г.

Противопожарна кула известява за опасност от пожари в Ракитово

    Приключи работата по проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез изграждане на противопожарна кула в землището на град Ракитово, община Ракитово”  в резултат от който над Ракитово вече се извисява 25 метрова противопожарна кула. Предазначението на новото съоръжение, което се намира на Пашино бърдо, е да извествява своевременно за опасността от възникване на пожари. Кулата е оборудвана с камери ( за дневно и нощно виждане), които се захранват от слънчеви колектори.  Камерите се въртят автоматично на десет секунди, а записите се виждат директно на монитори в общинска администрация. Обсегът на камерата за видеонаблюдение е 15 километра.

    Целта на реализирания проект е превенция на риска и ранно известяване при възникнали пожари на територията на община Ракитово в обсега на противопожарната кула.

    Договорът за отпускане на финансова помощ е сключен между Общината и Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на финансова помощ е по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ по Програма  за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.