сряда, 13 март 2013 г.

Работна среща по проект „И аз имам семейство”     Работна среща между екипа по проект „И аз имам семейство” и приемните родители се проведе на 8 март в залата на Община Ракитово. Гости на мероприятието бяха кметът Любомир Петков, секретарят Елена Балинова, представители на общинска администрация. Целта на срещата беше оформяне на групи за самопомощ от по няколко семейства и соцалните работници от екипа. Групите ще се събират веднъж месечно, като на събиранията ще се обсъждат и решават текущи проблеми.  

Екипът по проекта в Ракитово
   Приемната грижа дава възможност на деца в риск или от специализирани институции да се отглеждат в семейна среда. Социалната услуга осигурява за определен период сигурна и безопасна среда за детето, близка до семейната. Друга основна цел на приемната грижа е да се избягне настаняването на деца в институции, както и да се подкрепят техните биологични родители в кризисни ситуации. Настаняването на дете в  приемно семейство трябва да се разглежда  като временна мярка за закрила на детето, обясниха от екипа по проекта. Според тях да  си приемен родител дори е повече от „обикновен родител”, защото не е достатъчно да приемеш дете в своя дом, а да имаш готовност за ангажирано партньорство с много хора – социални работници, учители, психолози, биологични родители на детето, когато това се налага.

  В област Пазарджик утвърдените  приемни семейства са 91, а настанените  деца в приемни семейства – 64. В община Ракитово одобрените професионални семейства са 13, настанените деца - 5, като всеки момент се очаква настаняването на още 4 деца в две приемни семейства.

Проектът се реализира в изпълнение на Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в РБългария" и Плана за действие за нейното изпълнение.