сряда, 27 март 2013 г.

Оформен е списъкът с потребителите на услугата "Помощ в дома"
Информация относно изпълнение на дейностите по Проект BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”
с Регистрационен № BG051PO001-5.1.04-0011-С0001
„ Помощ в домашна среда” с бенифициент Община Ракитово
    На 22.03.2013 от ДСП-Ракитово в Община Ракитово  бе предаден Приемо – предавателен протокол с приложени към него списъци на кандидат – потребителите в низходящ  ред, според крайната оценка на потребностите им одобрени за потребители на услугата  „личен помощник”, „  социален помощник”, „домашен асистент” .
Всички  оценени  кандидат – потребители  са уведомени за  крайния резултат с уведомителни писма. Списъкът с класирането, включващ всички кандидати,  е изнесен на информационното табло в сградата на Общината.
Предстои подписване на протоколи между преките доставчици на услугите и потребителите, така нареченото  „ напасване на двойките”.
   От 08.04.2013 година предстои тридневно въвеждащо обучение на Персонала за  услуги в домашна среда, за тези които ще бъдат за пръви път  преки доставчици. На участниците в предишни  сходни проекти притежаващи сертификати за преминали обучения не се предвижда въвеждащо  обучение по настоящия проект.