петък, 4 октомври 2013 г.

Община Ракитово продължава обучението на служителите си по проект „Повишаване квалификацията на служителите в Община Ракитово” по Оперативна програма „Административен капацитет”      На 19-ти и 20-ти октомври 2013 г. в Банско ще  се проведе поредното обучение по проект „Повишаване квалификацията на служителите в Община Ракитово” по Оперативна програма „Административен капацитет”, подприоритетна ос II  „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2:2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”. В поредното обучение по дейност 4 - модулно обучение по ключова компетентност, ще бъдат включени 40 служители от общинска и кметските администрации. Обучението включва следните модули: 1. Справяне с конфликти и разрешаване на проблеми; 2. Ефективно лидерство; 3. „Лична ефективност, включително  ориентация към резултати и практически упражнения за подготовка на документи”; 4. „Екипна ефективност” и 5. „Нова рамка на компетенностите”. Целта на проекта  е повишаване на капацитета на служителите на администрацията и кметствата, чрез подобряване на тяхната квалификация и повишаване на мотивацията. Продължителността на изпълнение на проекта е 12 месеца, а стойността му е  89 379.69 лв.