сряда, 30 октомври 2013 г.

Община Ракитово стартира дейности по проект “Подобряване процеса на прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи на община Ракитово”На 28.10.2013 г. кметът на община Ракитово Любомир подписа договор за безвъзмездна финансова помощ №13-13-92/28.10.2013г. по проект “Подобряване процеса на прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи на община Ракитово”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”.
Целта на проекта е увеличаване резултатността на работа на общинска администрация Ракитово посредством подобряване процеса на разработване и прилагане на политики на общината в ефективна координация и партньорство с всички заинтересовани страни. В резултат на дейностите по проекта, Община Ракитово ще има разработен и въведен ефективен цялостен механизъм за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на общинските политики.  Ще бъдат проведени съпътстващи обучения във връзка с разработените правила и методики за мониторинг и контрол; изготвена последваща оценка на Общинския план за развитие на Община Ракитово за периода 2007-2013 г.; изготвени серия от анализи, проведени  проучвания и изследвания за разработване на Общинския план за развитие на община Ракитово; разработен Общински план за развитие на община Ракитово за периода 2014-2020.
Стойност на проекта е  73 420,32 лв. с ДДС, а срокът  на изпълнение – 9 месеца.