понеделник, 8 септември 2014 г.

Община Ракитово приключи успешно проект с европейско финансиранес цел повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие

Община Ракитово приключи успешно проект „Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Ракитово с помощта на надграждащи обучения, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, осъществяван с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.“ Общата стойност на проекта възлизаше на 87261,94лв. 
С приключването на дейностите по проекта се изпълни основната му цел, а именно - повишаване на капацитета на служителите на администрацията и кметствата в община Ракитово. Тази обща цел беше постигната чрез реализирането на две специфични цели - повишаване на квалификацията на служителите на община Ракитово чрез подобряване на тяхната квалификация и провеждане на надграждащи обучения, както и чрез повишаване на тяхната мотивация.
С доброто изпълнение на проекта Община Ракитово постигна: повишен капацитет на служителите в община Ракитово чрез подобряване на квалификация и повишаване на мотивацията им посредством:
• Провеждане на обучения в Института по публична администрация.
• Надграждащо чуждоезиково обучение по разговорен английски език, различно от предоставяното от ИПА.
• Надграждащо обучение за „Модели за адаптиране на административните практики и процедури към културните и етнически различия на малцинствено представените граждани”
• Надграждащо обучение за „Методи за повишаване на личната продуктивност и ефективност на екипите в общинската администрация”
• Проведени дейности за информация и публичност за популяризиране на проекта и неговите резултати.
Общо обучени представители на целевата групабяха219, както следва:
 4 обучени служители в Института по публична администрация;
 15 обучени служители по разговорен английски език;
 40 обучени служители за „Дискриминация и антидискриминационно законодателство”;
 40 обучени служители за „Модерни и традиционни култури. Междукултурни отношения и интеркултурно взаимодействие”
 40 обучени служители за „Стресори в работната среда, професионално прегаряне и умения за справяне”;
 40 обучени служители за „Изграждане на ефективни междуличностни отношения”;
 40 обучени служители за „Делова комуникация и ефективност на работното място”.
Очаква се резултатите от изпълнението на проекта да доведат до подобряване на работата на общинската администрация, осигуряване на модерно и отговарящо на изискванията на гражданите и бизнеса административно обслужване.