петък, 12 април 2013 г.

Доставчиците на услугата „Помощ в дома” са сертифицирани
На 10 април доставчиците на услугите по проект „Помощ в дома” получиха сертификати след тридневно въвеждащо обучение в залата на Общински съвет-Ракитово.  Бъдещите социални асистенти, домашни помощници и лични асистенти получиха сертификатите си от кметът на общината Любомир Петков. На 15 април ще бъдат подписани и договорите и ще бъдат стартирани и дейностите, съобщи координаторът на проекта Светла Баева.


 Проект ”Помощ в дома” се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд с Регистрационен № BG051PO001-5.1.04-0011-С0001. Максималната обща сума на проекта е 228 069,18 лева,  срокът на изпълнение е 14 месеца, 12 от които ще бъде предоставяна услугата.