сряда, 24 април 2013 г.

Ракитовските парламентаристи подпомогнаха болно момче
Освен, че гласуваха положително предложението за финансова подкрепа за болен жител на общината, общинските съветници предвеликденски постъпиха повече от благородно и събраха още толкова пари от собствените си джобове. Предложението направи зам.-председателят на Общинския съвет – Росица Рускова  и към него се включиха освен съветниците и председателят на общински съвет, така и кметът,  зам.-кметовете и кметовете на населени места.  
На тази сесия, която се проведе на 23 април,  бе гласувана актуализация на общинския бюджет. Също така бе актуализирана тарифата за определяне на минимални наемни цени на общински имоти с официално обявеният инфлационен индекс на потребителските цени, определени от НСИ за 2011 и 2012 г. Бяха гласувани и няколко точки свързани с  условията за  отдаване под наем на общински имоти. Общинските съветници гласуваха положително предложението за разкриване на една бройка в щатното разписание на ЦРСИХУ „Св. Неделя”, с цел подобряване качеството на услугата. При капацитет от 70 души, центърът обслужва 90 потребители.  Местните парламентаристи определиха и правила за ползването на общинските мери и пасища на територията на община Ракитово и отдаване под наем на общински мери и пасища за индивидуално ползване на собственици на пасищни животни. На това заседание бе приет  план за развитие на социалните услуги в Община Ракитово за 2014 г. , който е част от Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Ракитово за периода 2011-2015 г. Гласувана бе и Общинска програма за закрила на детето за 2013 г.