вторник, 14 май 2013 г.

Община Ракитово повишава квалификацията на служителите си по проект
    Община Ракитово започва изпълнението на проект „Повишаване квалификацията на служителите в Община Ракитово” по ОПАК, подприоритетна ос II  „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2:2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”. Целта на проекта е повишаване на капацитета на служителите на администрацията и кметствата, чрез подобряване на тяхната квалификация и повишаване на мотивацията. В проекта е заложено провеждането на обучение на администрацията в Института по публична администрация; чуждоезиково обучение; модулно обучение за работа/взаимодействие с уязвими групи/хора в неравностойно положение; модулно обучение по ключова компетентност; дейности за информация и публичност. 
    Продължителността на изпълнение е 12 месеца, а стойността на проекта е  89 379.69 лв.