сряда, 22 януари 2014 г.

Пресконфернеция по проект „Ранна социализация и адаптация към образователния процес на децата и учениците от етническите малцинства за по-успешната им бъдеща социална и трудова реализация

СОУ „Свети Климент Охридски

         На 23.01.20134 г. от 13:00 ч., в залата на Общински съвет-Ракитово ще се  състои  регионална пресконференция за представяне на проект: „Ранна социализация и адаптация към образователния процес на децата и учениците от етническите малцинства за по-успешната им бъдеща социална и трудова реализация “, изпълняван по договор № BG051PO001- 4.1.05 - 0195, финансиран по Оперативна Програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз. Проектът  се изпълнява от Фондация „Европейски център за еко агро туризъм - България“,  в партньорство със  СОУ „Свети Климент Охридски” и ОДЗ „Митко Палаузов” в Ракитово.   Дейностите, техните цели и извършената работа до момента, ще бъдат представени от ръководителя на проекта и експерти към проектните дейности. В пресконференцията ще вземат участие и учители от СОУ „Свети Климент Охридски” и ОДЗ „Митко Палаузов” в Ракитово.