петък, 24 януари 2014 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 
П О К А Н А
На 29 януари (сряда) от 10.00 часа в залата на Общински съвет-Ракитово ще се проведе
 ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
по проект
„Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Ракитово с помощта на надграждащи обучения”
Проектът е съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд, приоритента ос II „Управление на човешки ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11, съгласно сключен договор № 13-22-116/14.01.2014г.
Стойността на проекта е 87 261,94 лв. с продължителност- 9 месеца за периода 14.01.2014 – 14.10.2014г.
Общата цел на настоящия проект на община Ракитово е повишаване на капацитета на служителите на администрацията и кметствата в община Ракитово. Тази обща цел ще бъде постигната чрез реализирането на две специфични цели - повишаване на капацитета на служителите чрез подобряване на тяхната квалификация и провеждане на надграждащи обучения и повишаване на капацитета на служителите чрез повишаване на тяхната мотивация.