четвъртък, 13 февруари 2014 г.

ПОКАНАПресконференция

на 14.02. 2014 г.
от 11.00 часа
в залата на Община Ракитово

по проект:
Подобряване процеса на прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи на община Ракитово

Договор за безвъзмездна финансова помощ №13-13-92/28.10.2013г. ,
Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07,
Приоритетна ос І „Добро управление”,
Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”
Стойност на проекта: 73 420,32 лв. с ДДС, срок на изпълнение – 9 месеца.