петък, 14 февруари 2014 г.

Пресконференция по проект “Подобряване процеса на прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи на община Ракитово”На 14.02. 2014 г. в залата на Общината се проведе пресконференция по проект “Подобряване процеса на прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи на община Ракитово”, договор за безвъзмездна финансова помощ №13-13-92/28.10.2013г., бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”.
Екипът на проекта разясни, че в резултат на заложените дейности, Община Ракитово ще има разработен и въведен ефективен цялостен механизъм за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на общинските политики.  Ще бъдат проведени съпътстващи обучения във връзка с разработените правила и методики за мониторинг и контрол; изготвена последваща оценка на Общинския план за развитие на Община Ракитово за периода 2007-2013 г.; изготвени серия от анализи, проведени  проучвания и изследвания за разработване на Общинския план за развитие на община Ракитово; разработен Общински план за развитие на община Ракитово за периода 2014-2020.
Стойността на проекта е  73 420,32 лв. с ДДС, а срокът  на изпълнение – 9 месеца.