четвъртък, 27 февруари 2014 г.

Община Ракитово приключи изпълнението на проект „Повишаване на квалификацията на служителите в община Ракитово”


Последното обучение в ИПА
 
Община Ракитово приключи успешно проект „Повишаване на квалификацията на служителите в Община Ракитово”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, осъществяван с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.“

С изпълнението на проекта Община Ракитово постигна повишен капацитет на служителите си, чрез подобряване на квалификация и повишаване на мотивацията им посредством проведени обучения в Института по публична администрация

проведено чуждоезиково обучение по разговорен английски език, различно от предоставяното от ИПА; проведено обучение за работа/взаимодействие с уязвими групи/ хора в неравностойно положение; проведено обучение по ключови компетентности; проведени дейности за информация и публичност за популяризиране на проекта и неговите резултати.

Последните обучения към Института по публична администрация ИТО-12-2013 се проведоха на 19.02.2014 г. - 20.02.2014 г.; ИТО-11-2013 на 24.02.2014 г. - 25.02.2014 г. Всички участници в обученията – 16 служители,  положиха тест и получиха сертификат за успешно преминат курс. Приключи и обучението на IT специалиста, което се провеждаше дистанционно.

Общият брой на обучените служители, получили сертификат е 336.

Резултатите от изпълнението на проекта доведоха до подобряване на работата на общинската администрация, осигуряване на модерно и отговарящо на изискванията на гражданите и бизнеса административно обслужване.

Общата стойност на проекта възлиза на 89 379,69 лв.