четвъртък, 27 февруари 2014 г.

П О К А Н А  Заключителна  конференция
 по проект ,,Помощ в дома” - Община  Ракитово

ще се проведе на:

 28 февруари 2014 година /петък  /
от 10.00 часа в залата на Общински съвет-Ракитово

Проектът е по Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси",
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз,
схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG051PO001-5.1.04.

Проект „Помощ в дома” е
с регистрационен № BG051PO001-5.1.04-0011-С0001
и наименование на Проекта  „Помощ в домашна среда”.