петък, 28 март 2014 г.

Общината оборудвана по проект на НСОРБ и Е-ПОДЕМОбщина Ракитово продължава изпълнението на проекта на НСОРБ и „Е-ПОДЕМ – Европейски Проекти, Общински Дейности и Електронен Мениджмънт”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, приоритетна ос 1: Подпомагане на реализирането на дейностите на структурите на централно ниво; мерки за изграждане на капацитет на институциите, работещи по Структурните фондове”, Мярка на подкрепа 10: „Подкрепа на общините за разработване, управление и изпълнение на проекти, финансирани по СКФ”. Общината вече получи видеокран и киоск терминал, както и друго хардуерно оборудване. Преди дни беше инсталиран и нов бърз скенер. Предстои внедряване на електронна система за управление на европроекти със съответните показатели и функционални характеристики. Също така ще бъде предоставена офис-техника за ефективната работа на системата. С оглед повишаване полезността на проекта, в който са включени общо 251 общини, НСОРБ включи и нова дейност-обучение на експертите, които ще работят със системата в чужбина.
Очакваните резултати от изпълнението на проекта са разработена, внедрена и технически обезпечена електронна система за управление, изпълнение и отчитане на проекти, обучени общински експерти за работа със системата. Освен това ще бъде  създадена национална база-данни за общински европроекти и изграден и постоянно действащ общински ресурсно-координационен център.