събота, 22 март 2014 г.

Заключителна кръгла маса по проект „Община Ракитово за организационно развитие“

На 26.03.2014 г.в сградата на Община Ракитово ще се проведе заключителна кръгла маса по проект „Община Ракитово за организационно развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Това е поредният проект с европейско финансиране за общината.

Екипът на проекта ще  запознае присъстващите, сред които представители на общината и прилежащите й кметства, с основните резултати, постигнати чрез извършването на функционалния анализ.

На събитието ще бъдат обсъдени препоръките от проведения функционален анализ по отношение на организационното структуриране на администрацията, ефективността, ефикасността и икономичността на дейността на администрацията.

Дейността по извършения функционален анализ е ключова за целия проект и се явява в изпълнение на главната цел - повишаване на ефективността на администрацията на община Ракитово чрез подобряване на организационното развитие и оптимизиране на работните процеси.